Sledování zakázek ve skladu bez blokace zásob na zakázky

FRAM SKLAD má standardně aktivovanou blokaci zásob na zakázky, takže zásoba na zakázku (přijatá na zakázku nebo převedená na zakázku nebo vrácená na zakázku) lze vydat (spotřebovat) jen na tuto zakázku (popis je v kapitole Sledování zakázek ve skladu se zapnutou blokací zásob na zakázky).

Uživatel FRAMu SKLAD si však může vyžádat, aby byla blokace zásob na zakázky vypnuta, pak FRAM povolí vydávat na libovolné zakázky bez ohledu na to, na kterých zakázkách jsou zásoby. Dále je popsáno chování FRAMu v režimu bez blokace zásob na zakázku, a to včetně příkladu.

Pracuje-li uživatel s FRAM SKLADem v režimu bez blokace zásob na zakázku, ale přesto bude přijímat na zakázku, bude FRAM evidovat (a účtovat na zakázku a MD účet 112) příjem na zakázku. Doporučuje se však přijímat do volné zásoby (zakázku nevyplňovat).
Naopak na výdejce má smysl uvádět zakázku i v režimu bez blokace zásob na zakázky.

FRAM SKLAD sleduje pohyby zásob na zakázky, i když je vypnuta blokace zásob na zakázky (avšak s určitou výhradou k zúčtování nevýdajových pohybů na zakázky, která je popsána na konci příkladu).

Zásoba z pohledu zakázky (třeba zakázky WXYZ1234) je trojího druhu:

Realizované pohyby zásob po zakázkách můžete detailně prohlížet v opravném formuláři, kde si v mřížce klikněte na podtržený nadpis sloupce Zakázka.

Převodka

Převodka ve skladu s vypnutou blokací zásob na zakázky slouží jen k převádění zásob mezi sklady. Převádět mezi zakázkami není nutné, protože vydat lze na jakoukoli zakázku bez ohledu na zakázky v zásobách.
Z toho pro uživatele SKLADu FRAM, který má zásoby jen na jednom skladě vyplývá, že převodku vůbec nepotřebuje.

Vrácenka a storno výdeje

Vracíte-li materiál (zásobu) na sklad pomocí vrácenky (vrácení nepoužitého materiálu z vlastní výroby zpět na sklad) nebo storna výdeje (zboží vrácené zákazníkem-odběratelem), pak FRAM chápe tento storno pohyb jako "obrácenou výdejku", proto nastaví všechny údaje vyjma měsíce účtování (k tomu viz níže) a množství (kterému obrátí znaménko) shodně s výdejkou. Bylo-li výdejkou vydáno na zakázku (třeba na WXYZ1234), pak i příjem na sklad realizovaný vrácenkou nebo stornem výdeje, bude rovněž na zakázku (na WXYZ1234).
Vrácenkou výdeje na zakázku (resp. stornem výdeje na zakázku) dojde k vytvoření zásoby na tuto zakázku, neboli neobnoví se volná zásoba, ale obnoví se zásoba na vrácenou zakázku (ta však díky vypnuté blokaci zásob na zakázky bude k dispozici pro výdej na jakoukoli zakázku).

Měsíc zúčtování vrácenky nebo storna výdeje nastaví FRAM dle aktuálního data a tento měsíc nelze ve formuláři vrácenky nebo storna editovat. Chcete-li měsíc změnit (např. když vrácenku vystavujete 1.září, ale účetně patří ještě do srpna), pak změňte měsíc ve všech řádcích již uložené vrácenky nebo storna pomocí opravného formuláře, kde je měsíc zúčtování v mřížce v zeleném sloupci "Plán.úč.obd.".

Příklad

Tento příklad není návodem, jak optimálně přijmout na sklad a pak vydat na zakázku, ale spíše ukazuje, jak FRAM SKLAD eviduje a účtuje skladové pohyby v režimu bez blokace zásob na zakázky.
Ukažme si, jak lze přijmout zásobu na zakázku a pak ji vydat na jinou zakázku, je-li ve FRAM SKLADu vypnuta blokace zásob na zakázku.

Přijměme tedy jednou příjemkou do zásoby např. 35 ks kopyt, a to pro tři různé zakázky (což není doporučený způsob, ale umožní nám to sledovat, jak FRAM SKLAD pracuje):

Potom vydejme 26 ks kopyt na zakázku XXYYZZZZ

Požadavek na výdej bude uskutečněn, když je součet Zás.na zak+Volná zásoba+Ost.zásoba roven nebo větší než Požad.mn.. Zde např. v 1.řádku stačí k výdeji 20ks zásoba ve sloupci "Ost.zásoba".

Nyní uskutečněme další výdej (2 ks) na zakázku XXYYZZZZ (to můžeme, protože jsme z 35 ks vydali zatím jen 26, takže nám 9 ks zbývá v zásobě)


Požadavek na výdej 2 ks bude uskutečněn, protože součet zásoby na zakázku + volné zásoby + ostatní zásoby je 9.

Množství 10 ks v "Ost.zásoba" je správně, protože 10 ks jsme přijali na zakázku 4 (řádek č.3 příjemky) a na tuto zakázku 4 jsme nic nevydali. Z řádku 3 příjemky jsme vydali 1 ks na zakázku XXYYZZZZ, proto ve sloupci "Zás.na zak." je pro zakázku XXYYZZZZ množství -1 ks.

Nyní převeďme zbývajících 7 ks ze skladu 11 na sklad 12, přitom pole "Ze zakázky" a "Na zakázku" nevyplňujme:


Požadavek na převod 7 ks bude realizován. Vykryt bude z ost.zásoby. Víme, že zásoba je ve skladě 11 na zakázce 4.

A teď použijme opravný formulář a podívejme se na pohyby kopyta (č.skladové karty 112233445566)


Na skladě 11 je stav 0, na skladě 12 je stav 7 ks. Obdobně na účtu 112030 je 7 ks (700,- Kč), na účtu 501030 je 28 ks (2.800,- Kč).

Sledovat zakázku má praktický smysl jen u výdeje.
Vidíme, že účet 501030 a zakázka XXYYZZZZ má obrat 2.800,- Kč (což odpovídá realitě).

Sledovat zakázku u příjmu (a u jiných TP než 1) nemá praktický smysl, protože vlivem vypnuté blokace zásob na zakázku bylo povoleno vydat na zakázku ze zásoby na jinou zakázku a chybí tak převod zásoby ze zakázky na zakázku.
Vidíme, že o zakázce 4 se účtuje jen při příjmu 10 ks. Mohli bychom se tedy ze stavu účtu 112030 na zakázce 4 mylně domnívat, že máme pro zakázku 4 zásobu 10 ks, kterou ve skutečnosti nemáme, protože jsme z této zásoby vydali 3 ks (1 a 2) přímo na zakázku XXYYZZZZ.

Závěr:
Zúčtování výdejů (MD 501) na zakázky odpovídá skutečnosti a je použitelné pro kalkulaci zakázek v účetnictví, zatímco zúčtování na zakázku ostatních typů skladových pohybů (jiných než TP=1) skutečnost na zakázkách nemusí (vykrývá-li se výdej z volné nebo ostatní zásoby na zakázku) zobrazovat.


Aktualizace: 23.11.2010.