Novela DPH platná od 1.1.2010

Zásadní změnou je zvýšení základní (z 19 na 20 procent) a snížené (z 9 na 10) sazby DPH. Pro ty, kteří poskytují své služby v Evropě, je též důležitá povinnost sestavit souhrnné hlášení.
Od 1.1.2010 lze (je nutno) s úřady komunikovat na webu pomocí inteligentních formulářů (např. přiznání k DPH nebo souhrnné hlášení) využitím nové technologie elektronického podávání EPO2.

Základní sazba DPH

A - Ruční nastavení v tabulce parametrů aplikace

Volte "Jádro - Správce - Parametry aplikací", dostanete tabulku Parametry aplikací FRAM
kde hodnotu DPH_ZAKL_SAZBA přepište z 19 na 20.

FRAM pracuje s tou hodnotou, která je právě přiřazena parametru DPH_ZAKL_SAZBA. Doklady, které FRAM s pomocí nastavené sazby vytvoří, uloží i s touto sazbou, takže změny parametru DPH_ZAKL_SAZBA nemají vliv na již uložené doklady. Parametr DPH_ZAKL_SAZBA má tedy vliv na nově vytvářené doklady (zápisy, pohyby).

Pozor na přechodné období, kdy dobíhají hospodářské pohyby se sazbou 19 a současně nabíhají pohyby se sazbou 20. Vyplatí se rozdělit si např. došlé faktury na dvě hromádky, jednu za 19 a druhou za 20, nastavit DPH_ZAKL_SAZBA na 19, zpracovat hromádku 19, pak nastavit a zpracovat sazbu 20.
Hodnota DPH_ZAKL_SAZBA platí vždy současně pro všechny uživatele FRAMu, proto je třeba, aby uživatelé postupovali koordinovaně a neměnili si hodnotu DPH_ZAKL_SAZBA bez vědomí ostatních.

B - Automatické nastavení ve formuláři vlastností účetnictví

Od 10.1.2010 je FRAM rozšířen o uživatelsky komfortnější způsob nastavování základní sazby DPH.
Po volbě "Účetnictví - Vlastnosti" dostanete formulář
Nastavování sazeb DPH
kde stačí v části formuláře nadepsané Sazba (%) DPH pro nové doklady kliknout myší na sazbu 19 nebo 20 k tomu, aby se tato hodnota automaticky přiřadila parametru DPH_ZAKL_SAZBA (tedy všem uživatelům).

C - Škrtátko "Stará sazba" na dokladech DPH

C.1 - Škrtátko "Stará sazba" ve FRAM UC do roku 2009

Na DPH formulářích (jak pro nákup, tak pro prodej) verzí FRAM UC z roku 2009 a starších je škrtátkoVýběr staré sazby DPH. Je-li zaškrtnuté (nastaveno na ANO), pak FRAM bude při sestavování právě zpracovávaného dokladu DPH pracovat se starou základní sazbou nastavenou v parametru DPH_ZAKL_SAZBA_STARA v tabulce parametrů aplikace (a nikoli tedy s hodnotou DPH_ZAKL_SAZBA).
V roce 2009 mají uživatelé FRAMu nastavenu DPH_ZAKL_SAZBA_STARA na hodnotu 22, takže název škrtátka "22% DPH" odpovídá nastavení 22. Hodnotu DPH_ZAKL_SAZBA_STARA je možno si nastavit na 19, takže pak zaškrtnutím škrtátka "22% DPH" dosáhnete toho, že FRAM bude při zpracování aktuálního dokladu pracovat se sazbou 19 (bohužel název škrtátka "22% DPH" zůstane ve verzích FRAM UC do roku 2009 nezměněn).

C.2 - Škrtátko "Stará sazba" ve FRAM UC od roku 2010

Funkčnost škrtátka popsaná v odstavci C.1 zůstává. Navíc však bude schopnost názvu škrtátka reagovat na nastavenou hodnotu DPH_ZAKL_SAZBA_STARA, takže např. název škrtátka při nastavené hodnotě 19 bude "19% DPH".
Navíc je jak na formuláři DPH pro nákup tak pro prodej modře zobrazen "zlomek" např. 10/20 se sazbami (sníženou lomeno základní) nastavenými pro tento formulář.

Snížená sazba DPH

A - Ruční nastavení v tabulce parametrů aplikace

Volte "Jádro - Správce - Parametry aplikací", dostanete tabulku parametrů, kde hodnotu DPH_SNIZ_SAZBA přepište z 9 na 10.

FRAM pracuje s tou hodnotou, která je právě přiřazena parametru DPH_SNIZ_SAZBA (analogicky jako pracuje s  DPH_ZAKL_SAZBA).

B - Automatické nastavení ve formuláři vlastností účetnictví

Po volbě "Účetnictví - Vlastnosti" dostanete formulář Vlastnosti, kde stačí v části formuláře nadepsané Sazba (%) DPH pro nové doklady kliknout myší na sazbu 9 nebo 10 k tomu, aby se tato hodnota automaticky přiřadila parametru DPH_SNIZ_SAZBA (tedy všem uživatelům).

Škrtátko "Stará sazba DPH" pro sníženou sazbu na formulářích DPH není (na rozdíl od základní sazby) zavedeno.

Souhrnné hlášení

Od 1.1.2010 zařadí FRAM do souhrnného hlášení ty prodeje zboží a služeb do EU, které uvedete ve formuláři DPH pro prodej:
DPH za uskutečněné plnění
Novela DPH rozlišuje čtyři hodnoty kódu plnění, přičemž na formuláři slouží pro vyplnění těchto čtyř plnění jen dva řádky, a to řádek 20 pro kód 0,1,2 a řádek 21 pro kód 3. Správného zařazení hodnoty plnění do souhrnného hlášení proto dosáhnete vyplněním hodnoty do řádku 20 nebo 21 a určením kódu plnění takto:

Nechcete-li, aby hodnota z řádku 20 vstoupila do souhrnného hlášení, vyplňte do "KP hlášení" mezeru.
Nechcete-li, aby hodnota z řádku 21 vstoupila do souhrnného hlášení, nezaškrtávejte "Hlášení KP=3".

Souhrnné hlášení lze podávat jen formou datové zprávy (neboli v souboru XML). Automatické generování souhrnného hlášení ve formě XML je ve FRAMu k dispozici od února 2010 (tedy i pro hlášení za leden 2010). Viz dále EPO2.

EPO2

FRAM byl v únoru 2010 rozšířen o modul FRAM EPO2, který mimo jiné funguje jako pohodlné rozhraní pro elektronické podávání přiznání k DPH a souhrnného hlášení finančním úřadům. K ovládání doplňku EPO2 přibyla na DPH formuláři (volbou "Účetnictví-Měsíční zpracování-DPH") nová záložka EPO2:

EPO2

Pod záložkou EPO2 (na listu EPO2) jsou

Daňový subjekt

Údaje o vás, účetní jednotce podávající přiznání nebo hlášení na FÚ. Po stisku tlačítka "Daňový subjekt" dostanete formulář:

Formulář s údaji o daňovém subjektu

Jakmile tento formulář jednou vyplníte, pak informace z něho se promítnou do každého nového přiznání a hlášení.

Portál daňové správy

Tlačítko "Portál daňové správy" otevře webovou stránku daňové správy, kde budete moci předat (tlačítkem "Načíst soubor") přiznání k DPH nebo souhrnné hlášení vytvořené FRAMem.

Přiznání k DPH

Viz obr.EPO2. FRAM vytváří řádné přiznání (uloží záznam do FRAM evidence podaných řádných přiznání a vytvoří soubor XML).
Určete rok a měsíc (nebo čtvrtletí) a den podání a stiskněte tlačítko "Nové přiznání". FRAM vytvoří soubor XML a vyzve Vás k jeho uložení do složky, kterou určíte. Přiznání (soubor XML) můžete prohlížet a upravovat (zaokrouhlovat), použijete-li tlačítko "Upravit přiznání", které Vám nabídne vyplněný formulář s (volitelnou) kalkulačkou součtových řádků:
Kalkulačka součtových řádků přiznání k DPH
Pak nechte tento XML soubor načíst na webovém portále daňové správy určeném pro podání přiznání k DPH.

Souhrnné hlášení VIES

FRAM vytváří řádné souhrnné hlášení (uloží záznam do FRAM evidence podaných hlášení a vytvoří soubor XML).
Určete rok a měsíc (nebo čtvrtletí) a den podání a stiskněte tlačítko "Nové hlášení". FRAM vytvoří soubor XML a vyzve Vás k jeho uložení do složky, kterou určíte. Pak nechte tento XML soubor načíst na webovém portále daňové správy určeném pro podání hlášení.Aktualizace: 28.3.2010.