Časové vymezení cash flow

Vyčísluje se změna stavu účtů za určitou dobu (časový úsek). Časový úsek nesmí přesahovat z jednoho kalendářního (hospodářského) roku do jiného a je v rámci kalendářního (hospodářského) roku vymezen měsícem Od do měsíce Do.

Vzhledem k tomu, že uživatel FRAMu UC může účtovat v hospodářském (ne kalendářním) roce, musí být měsíc Od i Do obecně určen kódem RRRRMM, kde RRRR je kalendářní rok a MM je kalendářní měsíc. Obdobně počátek hospodářského roku musí být určen nejen kalendářním rokem, ale též měsícem.

Následující text platí pro účetní jednotky, v kterých se hospodářský rok kryje s kalendářním rokem.

Standardně FRAM UC sestavuje cash flow jako vyčíslení změny stavu rozvahových účtů v rozvaze, změny obratů výsledkových účtů ve výkazu zisků a ztrát a změny obratů některých dalších účtů v hlavní knize, a to k určitému měsíci v roce od počátku roku. Např. Od=200900 a Do=200912.
Standardně nelze tedy chtít cash flow třeba za 3.čtvrtletí (jako změnu od července do září).

Časový úsek se pro závěrkové sestavy vymezuje od RRRRMM do RRRRMM, kde RRRR je rok a MM je měsíc 0112 nebo (u rozvahy a cash flow) počáteční zůstatek 00.
Např. leden 2010 je úsek od 201000 do 201001 nebo je leden taky úsek od 201001 do 201001. Nebo druhé čtvrtletí je úsek od 201004 do 201006.

Při sestavování cash flow se vychází ze tří zdrojů (1.z rozvahy, 2.výkazu zisků a ztrát (VZZ) a 3.účtů), proto musí být rozvaha a VZZ již dříve sestaveny, a to pro požadovaný časový úsek.

Musí být připravena rozvaha se stavem účtů k měsíci Do (běžné období rozvahy) a k měsíci Od=poč.zůst. (minulé období rozvahy). Z této rozvahy pak cash flow vyčíslí změnu stavu účtů jako rozdíl stavu Do minus stav Od. Má-li rozvaha posloužit pro cash flow, pak tato rozvaha musí mít jako minulé období nastaveny poč.zůstatky.

Musí být připraven VZZ k běžnému období Do a k libovolnému minulému období Od. Změna stavu výsledkových účtů pro potřeby cash flow je (ve standardní verzi FRAM) plně dána hodnotami běžného období VZZ, na minulém období VZZ nezáleží.

Příklad vymezení časového úseku:

Závěr:
Pro potřebu sestavení cash flow volte při vytváření rozvahy jako minulé období poč.zůstatky. A podobně při spouštění sestavení cash flow volte rovněž jako minulé období poč.zůstatky.
Aktualizace: 14.4.2011.